Avís legal

El present avís legal regula el funcionament, ús i accés del present lloc web, L’usuari, client o comprador, així com l’organitzador en el seu cas, reconeixen que disposen de la capacitat per a realitzar la contractació del servei, a més d’haver llegit i comprès les presents condicions d’aquesta web, així com l’acceptació d’aquestes. Així mateix, Espectacles la Traca SL posa en coneixement dels usuaris d’aquest lloc web, que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia. L’accés o utilització impliquen l’acceptació per part de l’Usuari de totes les condicions generals que tingui publicades en el moment d’aquest accés o ús. D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

1. De la identificació de les parts

El present Lloc web conté una plataforma de promoció d’espectacles i distribució d’entrades, gestionada per ESPECTACLES LA TRACA SL, d’ara endavant, el CANAL, amb identificació B25258633 i domicili a l’efecte de notificació en Carrer Paer Casanovas 12, 25004 Lleida

2. Procediment de compra

Per a adquirir les teves entrades hauràs de seleccionar l’esdeveniment/espectacle al qual desitges assistir, indicar la data i nombre d’entrades que desitges, i procedir al pagament de les mateixes mitjançant targeta de crèdit/dèbit.
Posarem a la teva disposició un formulari de registre perquè introdueixis les dades oportunes i verifiquis si són correctes abans de formalitzar la compra. Quan al tractament de les teves dades de caràcter personal, et convidem a consultar la nostra Política de Privacitat.
D’existir despeses de gestió i/o distribució, el seu import vindrà degudament identificat i desglossat durant el procés de compra i abans de realitzar el pagament.
Una vegada confirmem que el pagament és correcte, rebràs automàticament un correu electrònic mitjançant el qual podràs descarregar les teves entrades.

3. Llengua de l’acord

La llengua en què es formalitzarà el contracte entre les parts serà en espanyol.

4. Contingut del Lloc web

Les Condicions Generals que es detallen regulen l’accés i la utilització del Lloc web així com de tots els continguts que en el mateix es mostrin o posin a la disposició dels Usuaris. Les presents condicions generals no obstaculitzen la fixació per part de CANAL d’altres condicions particulars per a la contractació o utilització de determinats serveis o productes que s’ofereixin als Usuaris en el lloc web. L’usuari o organitzador es compromet a fer un ús diligent del contingut i dels serveis accessibles des d’aquest Lloc web, amb total subjecció a la llei, als bons costums i les presents Condicions Generals, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris i organitzadors. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Lloc web. Així, l’usuari o organitzador renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc web amb finalitats il•lícits i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús o actuacions que resultin contràries als drets i interessos de CANAL, dels seus membres i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de ‘virus informàtics’), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de CANAL, dels seus membres o de qualsevol usuari del Lloc web. L’Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi. CANAL es reserva el dret de suspendre de manera immediata la prestació del servei per a retirar els continguts presumpta o declaradament il•legals o a anul•lar els perfils d’usuaris o organitzadors que no compleixin amb aquestes condicions generals, ja el realitzi al seu exclusiu criteri, ja a petició d’un tercer afectat, degudament identificat, o de l’autoritat competent. Aquesta suspensió o retirada no donarà en cap cas dret a cap indemnització.

5. De la propietat intel•lectual

Els usuaris o organitzadors no podran copiar, reproduir, publicar, descarregar, penjar, emetre, transmetre, posar a la disposició del públic, o utilitzar el contingut aquesta web de cap manera sense el consentiment exprés de CANAL. També es compromet a no adaptar, modificar o crear un treball derivat de qualsevol contingut d’aquesta web excepte per al seu ús personal, no comercial. Qualsevol altre ús del contingut d’aquesta web requereix el permís previ per escrit de CANAL. Els noms, imatges i logos que identifiquen a CANAL estaran subjectes a drets d’autor, de disseny i de marques comercials. CANAL és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial del Lloc web, a títol particular o com a cessionària, així com dels elements continguts en el mateix (a títol merament enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), sense que pugui entendre’s cedit a l’usuari o organitzador cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús d’aquest lloc web. Les reclamacions que poguessin interposar-se pels usuaris o organitzadors en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel•lectual o industrial sobre qualsevol dels continguts d’aquest lloc web hauran de dirigir-se a l’adreça de correu electrònic que s’especifica en les dades de contacte en el primer apartat del present text.

6. De la responsabilitat de l’usuari per l’accés i ús d’aquesta plataforma

Aquest Lloc web ofereix accés a diversos continguts i informacions, així com a serveis que requereixen el registre de l’usuari o l’organitzador. En registrar-se en línia, l’usuari i organitzador es compromet a subministrar informació veraç, exacta, lícita, actualitzada i completa sobre la seva identitat (nom, cognom, e-mail, telèfon, adreça, població, codi postal, país, sexe) com se sol•licita en el formulari de registre als Serveis. D’igual manera queda prohibit l’ús del Lloc web per a l’enviament de publicitat o comunicacions comercials, per a l’emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa fi, incloent pràctiques progressives d’adquisició de clients (com ara vendes piramidals o sistemes de cadenes de distribució). Amb independència de la seva finalitat, tampoc podrà l’usuari o l’organitzador utilitzar de cap manera el Lloc web per a remetre correus electrònics, amb caràcter massiu i/o repetitiu, no sol•licitats, a una pluralitat de persones, ni manar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que CANAL pugui oferir a través dels seus llocs web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il•legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de CANAL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Queda terminantment prohibida la utilització d’identitats alienes i, en particular, la suplantació de personalitats. Per l’anterior, s’adverteix expressament a l’usuari que, en el moment que CANAL tingui indicis que els mateixos han suplantat la personalitat d’un tercer, podrà suspendre l’accés al lloc web. CANAL podrà posar en coneixement i col•laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si considerés que la suplantació de la identitat pogués suposar la comissió d’un delicte. CANAL només acceptarà reclamacions legals en contra seva per danys a usuaris o organitzadors en cas d’haver comès algun tipus de negligència o si ha incomplit alguna de les seves obligacions bàsiques segons aquestes condicions. CANAL vetllarà, en la mesura del raonablement possible, per la seguretat informàtica dels suports tècnics usats per l’usuari i organitzador en la seva navegació per les pàgines del Lloc web. No obstant això, pel fet que Internet no pot ser considerat un mitjà segur, no pot garantir l’absència de virus o altres elements lesius, introduïts per tercers, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari que visiti aquest Lloc web. En conseqüència, CANAL no respondrà pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari, organitzador o a tercers. D’igual no garanteix una continuïtat del servei, ja que, respecte a aquest problema, només està sotmesa a una obligació de mitjans, i exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la interrupció temporal en l’accés a un dels serveis donats en el portal. CANAL no podrà ser considerat responsable, ja sigui directe o indirecte, dels danys derivats del mal ús d’aquest Lloc web o els seus continguts pels usuaris, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita. CANAL podrà limitar l’accés al Lloc web d’opinions, informacions, comentaris o imatges que els usuaris li facin arribar, per la qual cosa pot instal•lar, si així ho considera oportú, filtres a tals efectes. L’anterior facultat no suposa de cap manera l’obligació de controlar els continguts que puguin difondre’s a través del seu Lloc web, sinó únicament una expressió de la seva voluntat d’evitar en la mesura que sigui possible que a través del mateix puguin abocar-se continguts o opinions que puguin ser considerats difamatoris, violents, racistes, sexistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o que, de qualsevol manera, contrariïn la moral, l’ordre públic o els bons costums, o resultin clarament il•lícits. Els enllaços o links que conté aquest Lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre les quals no té cap responsabilitat. CANAL no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes a través d’aquest Lloc web tampoc implica que recomani o aprovi els seus continguts. Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol discrepància que pogués sorgir en l’aplicació, execució, o interpretació de les presents condicions, les parts se sotmeten a la competència i jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat adherida a Confiança Online i en els termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l’usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de Confiança Online (www.confianzaonline.es). També es podrà presentar reclamació mitjançant plataforma de resolució de litigis en línia (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=es

7. Política de reemborsaments, devolucions i cancel•lacions

Una vegada adquirida l’entrada a través del present Lloc web, tractant-se l’esdeveniment d’un servei d’esplai amb data concreta d’execució, per aplicació de l’article 103 l) de la L.G.D.C.O, no serà canviada ni retornat el seu import, excepte en casos de cancel•lació, modificació substancial o suspensió de l’espectacle, que no hagin estat motivades per força major. En el cas d’anul•lació de l’acte, l’organitzador posarà al seu criteri establir una nova data per a la celebració d’aquest, i en aquest cas seria vàlida aquesta mateixa entrada. La devolució, en cas de cancel•lació, s’ha de sol•licitar a l’organitzador de l’espectacle, i és obligació del mateix realitzar-la com més aviat millor, i pel procediment que estimi oportú. Les males condicions climatològiques que no impedeixin la celebració de l’esdeveniment no donen dret a devolució de l’entrada.

8. Baixa del servei

L’usuari es pot donar de baixa del servei en qualsevol moment. CANAL no demanarà justificació per a atorgar la baixa efectiva, si bé es reserva el dret de consultar els motius amb finalitats estadístics i de millora del servei. L’usuari o CANAL sol•licitarà la seva baixa en qualsevol moment a través del formulari disponible en el present Lloc web. Per a donar-se de baixa haurà d’indicar l’adreça de correu electrònic amb la qual es va registrar. CANAL té el dret de donar de baixa, fins i tot sense previ avís, a un usuari o organitzador que no compleixi amb els requisits legals, sempre que disposi de motius justificats. En el cas que es consideri oportú, CANAL estarà en complet dret de suprimir el contingut de l’usuari, publicar un advertiment i bloquejar l’accés de l’usuari als serveis oferts a través del present lloc web.

9. De la normativa aplicable

Les parts reconeixen que les presents Condicions generals d’ús del Lloc web (Avís legal) es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, per expressa aplicació del que es disposa en l’article 1.262 del Codi Civil, en relació amb el que es disposa en el Capítol IV, del Títol Preliminar del mateix cos legal.

10. Dels preus indicats

Tots els preus indicats inclouen impostos.

11. De l’exoneració de responsabilitats

CANAL sol presta els serveis de promoció d’espectacles i distribució d’entrades, en cap assumirà les obligacions i responsabilitats que competeixen a l’organitzador de l’espectacle. Així mateix, CANAL no participa en cap aspecte organitzatiu dels espectacles posats a la venda. Igualment, els continguts, serveis i productes que apareixen en les accions publicitàries i promocionals de la nostra web corresponen única i exclusivament als organitzadors exceptuant en els que La Traca Events es titular. Els canvis que es produeixin amb posterioritat a la data d’inici de la venda de les entrades com ara canvis de dates, local, artistes, cancel•lacions, etc. competeixen única i exclusivament a l’organitzador de l’espectacle. Davant qualsevol canvi que es produeixi, CANAL es compromet a publicar-ho en el seu web tan aviat tingui coneixements dels mateixos a l’efecte de mantenir convenientment informats als usuaris.